1.2.7. Рад са више докумената

Често се јавља потреба да се ради са више докумената што Word дозвољава.
У таквим ситуацијама прелаз са једног на други документ се може остварити коришћењем менија Window
као на слици

 New Window
 Текући документ у новом прозору (омогућава да  документ погледамо у више прозора у случају да је дужи)
 Arrange All
 Уреди приказ отворених докумената тако да сви буду на екрану
 Compare Side by Side with ...
 Упореди два документа страну по страну
 Split  Подели текућу страну документа за једноставније уношење исправки
Уколико су документи слични онда можемо да их поредимо страницу по страницу као на слици
Анимиран приказ реченог је следећи
 
 

--
Comments